MAMAAURA DERMO KOZMETİK SAN. TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE BAŞVURU FORMU

 

  1. GENEL AÇIKLAMALAR

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“bundan böyle “veri sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu form kullanılarak iadeli taahhütlü mektupla iletilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU USULÜ

BAŞVURU ADRESİ

BAŞVURUDA BELİRTİLMESİ İSTENEN AÇIKLAMA

BAŞVURUYA EKLENECEK DİĞER BİLGİLER

İadeli taahhütlü mektup, 

E-Posta

 

 

 

1.     Tebligat Adresi: Konutkent Mh Mehmet Rifat Börekçi Cd Hayran Kule 68/3 Çankaya/ANKARA

 

2.     “ kvkk@mamaaura.com

Zarfın üzerine, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 

Başvuru usulü, Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince “yazılı” başvuru olarak belirlenmiştir. Eğer Kurul, başkaca usuller de belirler ise bunlar MAMAAURA tarafından duyurulacaktır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanunun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” cevaplanacaktır. Cevaplar, Kurul’un belirlediği usule göre iletilecektir. Talebinizin eksiksiz karşılanabilmesi için formda istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir.

 

 

  1. GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

Aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak doldurun.

 

Adı Soyadı:

TC Kimlik Numarası:

Şirketimizle Olan İlişkiniz:

 

Müşteri:                      İş Ortağı:                     Ziyaretçi:                    İşçi:                 Diğer:

 

Adres:

 

Cep Telefonu:

Elektronik Posta Adresi:

 

 

  1. BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesine göre veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar aşağıda belirtilmektedir. Talep ettiğiniz haklara göre şirketimiz içerisinde değerlendirme yapılarak Kanunun 13. maddesinin 3. fıkrası uyarınca cevaplar tarafınıza iletilecektir.

 

TALEP KONUSU

 

YASAL DAYANAK

TALEP

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (a)

 

 

Şirket, kişisel verilerimi işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (b)

 

 

Kişisel verilerim işlenmişse bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (c)

 

 

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 11/1 (ç)

 

 

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (d)

 

 

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimle ilgili şunların yapılmasını istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (e)

 

A- Silinmesini

B-Anonim hale getirilmesini

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f)

 

 

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de;***

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f)

 

A- Silinmesini

B-Anonim hale getirilmesini

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (g)

 

 

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.****

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (h)

 

 

 

*** Ek açıklamalarınızı yapınız.

**** Zararınızı ortaya koyan bilgi belge ve kanıtları sunun.

 

III. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

 

Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. Başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak MAMAAURA tarafından işlenmesine izin veriyorum.

Cevabın Başvuru Formunda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini talep ederim.

 

Cevabın Başvuru Formunun belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini talep ederim.

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi:

 

İmza:

 

ÖNEMLİ NOT: Başvurular, kişinin şahsına ait olmalıdır. Eş, yakın, çocuk vs. adına başvuru yapılamaz. MAMAAURA, başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini kişiden talep edebilir.