MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

(MAMAAURA    DERMO KOZMETİK  SAN. VE TİC. A.Ş)

 

 

 1. TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Mamaaura Dermo Kozmetik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) ile ALICI (bilgileri 3. Maddede belirtilen) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

 

SATICI BİLGİLERİ

ÜNVANI                       : MAMAAURA DERMO KOZMETİK SAN. VE TİC. A.Ş

ADRESİ                        : KONUTKENT MAH. MEHMET RİFAT BÖREKÇİ CAD. NO:68/3 HAYRAN KULE ÇANKAYA/ANKARA

MERSİS NO                   : 0611133113800001

 

 1. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı anlamları ifade edeceklerdir.

ALICI                            : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek kişiyi,

SATICI                          : Sözleşmenin 1. Maddesinde belirtilen ve bilgileri bulunan MAMAAURA DERMO KOZMETİK SAN. VE TİC. A.Ş’yi,

ŞİPARİŞ VEREN             : Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait www.tr.mamaaura.com adlı internet sitesinden talep eden gerçek kişiyi,

SÖZLEŞME                   : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

TARAFLAR                   : ALICI ve SATICI’yı,

YÖNETMELİK               : Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’ni,

KANUN                        : Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’u,

ÜRÜN VEYA ÜRÜNLER  : Alışverişe konu olan MAMAAURA DERMO COSMETICS GMBH (ALMANYA) tarafından üretilen kozmetik ürünleri ifade eder.

BAKAN                        : Ticaret Bakanı’nı

BAKANLIK                    : Ticaret Bakanlığı’nı

İNTERNET SİTESİ          : www.tr.mamaaura.com adresini,

 

 

 1. ALICI BİLGİLERİ

Teslim Edilecek Kişi      :

Teslimat Adresi            :

Telefon                        :

Faks                             :

E-posta/Kullanıcı Adı    :

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu gerçek kişi Alıcı'nın, Satıcı’ya ait olan internet sitesi üzerinden satışa sunulan ürünlerin satın alınmasına yönelik olarak elektronik sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip Malın satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

 

 1. ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

 

ALICI aşağıda belirtilen hususlarda, bu sözleşmenin ALICI tarafından bu sözleşmenin www.tr.mamaaura.com adresinden kabulü ile kurulmasından ve gerek sipariş gerek ödeme yükümlülüğü altında girmesinden önce internet sitesi üzerinden ilgili sayfalar/kısımlardaki tüm genel/özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirilmenin yapıldığını kabul eder. Bu hususlar ayrıca ve özellikle aşağıda sıralanmış haldedir;

 1. SATICI’nın ünvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri
 2. SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı, işleme ve ALICI’ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda SATICI’ya verdiği izinler, ALICI’nın kanuni hakları, SATICI’nın hakları ve TARAFLAR’ın haklarını kullanım usulleri,
 3. Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
 4. Sözleşme konusu ürünler için, SATICI tarafından kabul edilen ödeme-yöntem araçları ile Ürünler’in temel özellik/nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili kargo vb. masraflar da dahil olmak üzere ALICI’nın SATICI’ya ödeyeceği toplam bedel),
 5. Ürün ya da ürünler’in ALICI’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,
 6. Ürün/Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda Taraflar’ın sorumlulukları
 7. ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresi içerisinde kullanılmaması halinde ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği,
 8. Cayma hakkı olan Ürünler için, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI’ya karşı sorumlu olabileceği,
 9. Ürünler ile ilgili detaylı bilginin internet sitesi üzerinden ve ürünün içerisinden çıkan prospektüste bulunduğunu, her bir ürün için kullanım şartları, saklama koşulları ve tavsiye edilen kullanım miktarları hakkında bilgiler,
 10. Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICI'ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında, ALICI tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),
 11. ALICI’nın Internet Sitesi’nde dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detaylarını,
 12. Mahiyetine göre bu Sözleşme’de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından İnternet Sitesi’nde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI’ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI’nın da üç yıl süre nezdinde saklayabileceği,
 13. Uyuşmazlık hallerinde ALICI’nın SATICI’ya şikayetlerini iletebileceğini iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceği,

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

 

 • Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde SATICI’nın edimini yerine getirmemesi durumunda ALICI sözleşmeyi feshedebilir. SATICI’nın kusurundan kaynaklanmayan mücbir sebepler bu maddenin kapsamı dışında kalmaktadır. Bununla birlikte, SATICI’nın İnternet Sitesi’nde belirtilen tahmini teslimat süresi şeklinde belirtilen teslimata ilişkin süre yalnızca tahmini olarak belirtilmiş olup herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu ürünler yasal mevzuatta da belirtilen 30 gün içerisinde ALICI’ya teslim edilecektir. ALICI’nın ya da adreste belirttiği kişinin teslimat sırasında adreste bulunmaması durumunda ALICI’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan SATICI sorumlu tutulamaz.
 • SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ALICI İnternet Sitesi’nde Sözleşme konusu ürünün temel niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda bilgileri bulunan SATICI’ya doğrudan ve/veya İnternet Sitesi’nin sağladığı kanallar ile ulaştırabilirler.
 • ALICI, Ön bilgilendirme formunun ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin taraflar arasında kurulmasından önce, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimata ilişkin bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ALICI, Sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
 • Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI’ya aittir. SATICI, İnternet Sitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI'ya ait olacaktır. Malın teslimatı SATICI'nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır.
 • Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI’nın bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya ALICI veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde iade etmesi zorunludur. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
 • Sipariş¸ edilmeyen malların gönderilmesi durumunda, ALICI’ya karşı herhangi bir hak ileri sürülemez. Bu hallerde, ALICI’nın sessiz kalması ya da malı kullanmış olması, sözleşmenin kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamaz.
 • ALICI’nın İnternet Sitesi’nde duyurulan zamanlarda sipariş edebileceği ürün adetlerine kısıt getirilebilir. ALICI’nın İnternet Sitesi’nden yapılan duyurularda belirtilen adetin üzerinde ürün sipariş etmesi halinde siparişler iptal edilebilecek ve yasal süresi içerisinde ürün bedelleri ALICI’ya iade edilecektir. ALICI işbu hususları kabul ederek siparişini oluşturduğunu, adet sınırlamasını geçen siparişlerde SATICI’nın siparişi iptal etme hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. ÖZEL ŞARTLAR

Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve SATICI’nın bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

 1. FATURA BİLGİLERİ

Fatura teslimi, sipariş teslim edildiği sırada teslimat adresine sipariş edilen ürün/ürünler ile birlikte teslim edilecektir.

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

Ürün Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Ara Toplam (KDV Dahil)

Erkek Rahat Kalıp Antrasit Renk Triko

1

99.9 TL

99.9 TL

Kargo Tutarı

-

11.99 TL

11.99 TL

 

 

Toplam

111.89 TL

 • tr.mamaaura.com internet sitesinden gerçekleştirilen alışverişlerde hak kazanılan toplam indirim tutarı, kargo ücretleri ve varsa taksit tutarları yukarıdaki tabloda birlikte gösterilmiştir.

Teslimat Adresi            :

Teslim Edilecek Kişi       :

Fatura Adresi                :

Sipariş Tarihi                :

Teslim Şekli                  : Alıcıya Teslim

 

9.1 Listelenen ve internet sitesinde belirtilen fiyatlar satış fiyatları olup, bu fiyatlar ve kampanyalar güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerli olmaktadır. Süreli olarak ortaya çıkan kampanyalar süre sonuna kadar geçerli olacaktır.

9.2 Satışa konu olan ürün/ürünler için temel özellikleri (türü, miktarı, adedi, hacmi, boyutu, vb.) satıcıya ait işbu sözleşmede gösterilen internet sitesinde yer almaktadır. Ürün ile ilgili temel özellikler internet sitesinden incelenebilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ SİNA-İ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

 

 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek alıcıya ait ad-soyad, e-posta adresi, T.C Kimlik numarası, ikametgah adresi, mali veriler, demografik veriler vb. bilgilerin korunması ve saklanması hakkında ve bu bilgiler ile ilgili;
 • Sipariş almak, ürünleri sunmak ve sistemsel sorunlar ile ilgili çözümler üretmek ile birlikte, önceden onay verilmesi halinde ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ve SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin satıcı tarafından sağlanabilmesi için yukarıdaki verilerin SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süreli/süresiz olarak kaydedilebilir, yazılı yahut manyetik alanlarda arşivde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir ve transfer olunabilir, sait suretlerle işlenebilir.
  • ALICILAR, yürürlükteki mevzuat ve sair mevzuata uygun bir şekilde her türlü ürüne ilişkin tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amaçlarıyla kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, uygulama ve işlemler için SATICI tarafından kısa mesaj/SMS, otomatik arama, anlık bildirim, e-posta/e-mail ve diğer iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapabilir. ALICI kendisine elektronik iletiler gönderilerek kampanyalar, satış vb. hususlarda bilgilendirme yapılmasını kabul etmiştir.
  • ALICI tarafından İnternet Sitesine girilen her türlü bilgi, belge ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler SATICI tarafından kendi sistemi alt yapısında ve günümüz teknolojisinde bilgi ve işlem mahiyetinde gerekli önlem alınmıştır. Bununla birlikte, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girilmesi nedeniyle, bu cihazların üçüncü kişilerce erişilmesi, virüs vb. yazılımlara karşı korunması gibi hususlarda gerekli tedbirleri almak için sorumluluk ALICI’ya aittir. Bu hususta SATICI’ya sorumluluk atfedilemez.
  • İnternet Sitesi’ne ait her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu, kısmen-tamamen kullanımı konusunda tüm fikri ve sina-i haklar ve mülkiyet hakları SATICI’ya aittir.
  • ALICI tarafından SATICI’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşılarak veri kullanımı/işlenmeleri, iletişimleri ve benzeri fiiller için her zaman durdurulması talep edilebilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI’ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

 

 1. CAYMA HAKKI

 

 • ALICI hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satın aldığı ürün ile ilgili bu ürünün kendisine teslim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak ürünü iade edebilir.
 • Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde SATICI’ya mevzuat hükümleri gereğince ve süresi içinde İnternet Sitesi’ndeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunması şarttır. Aksi durumda ALICI’nın cayma hakkının kullanıldığının bilinmesi SATICI tarafından mümkün olmamakla birlikte, bu hakkın kullanıldığının ALICI tarafından ileri sürülmesi kabul edilmeyecektir.
 • Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkin bildirimler İnternet Sitesi üzerinde belirtilen iletişim kanallarında gösterilecektir. İşbu iletişim kanallarına tr.mamaaura.com adresinden ulaşılabilecektir.
 • Cayma hakkının kullanılması halinde;
 1. ALICI, cayma hakkının kullanılmasından itibaren 14(ondört) gün içinde malı SATICI’ya anlaşmalı kargo şirketiyle geri gönderecektir.
 2. Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, prospektüsü bunun yanında standart aksesuarları ve varsa mal ile birlikte hediye edilen ürünlerin de eksiksiz bir şekilde iade edilmesi gerekmektedir.
  • ALICI cayma süresi içerisinde malı, teknik özelliklerine, kullanım koşul ve şartlarına uygun kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olmayacaktır.
  • ALICI tarafından cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14(ondört) iş günü içerisinde ürün bedeli ALICI’ya ödediği şekilde iade edilecektir. Mal’ın SATICI’ya iadesi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir.
  • ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, bu alışveriş kredi kartıyla taksitli biçimde yapılmışsa kredi kartına iade prosedörü aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır;
 • ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

 

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu mesafeli satış sözleşmesi’nin uygulanmasında Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal veya hizmet satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında il/ilçe hakem heyetleri yetkilidir.

 1. MALIN FİYATI

Malın peşin yahut vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte internet sitesi üzerinde gösterilen fiyattır. Bununla birlikte sipariş sonunda gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte ALICI’ya gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyat malın fiyatı olarak kabul edilir. SATICI tarafından yapılan promosyon, indirim, kargo ücreti ve sair uygulamalar ile indirimler, satış fiyatına yansıtılır.

 

 1. BİLDİRİMLER

İşbu sözleşme kapsamınca taraflarca yapılacak her türlü bildirim yasal mevzuatın zorunlu kıldığı haller dışında e-mail aracılığı ile yapılacaktır.

 1. DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşmeden doğabilecek tüm ihtilaflarda ALICI, SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayara kayıtlarının, kesin ve bağlayıcı delil teşkil edeceğini, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi kapsamında delil sözleşmesi olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.

Bu kapsamda SATICI, alıcının temerrüde düşmesi halinde Türk Borçlar Kanunu ve ilgili yasal mevzuatlarda yer alan tüm hukuki haklarını kullanarak borcun tahsili için gerekli hukuki işlemleri yapabilir. ALICI işbu sözleşmenin onaylanması ile birlikte, temerrüde düşmesi halinde karşılaşabileceği hukuki yolların, işbu temerrüt hali nedeniyle doğabilecek masraf, faiz ve vekalet ücreti gibi alacak kalemlerinin kendisi tarafından karşılanması gerekebileceğini okumuş, anlamış, kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 

 1. YÜRÜRLÜLÜK

İşbu 17 (onyedi) maddeden oluşan sözleşme taraflarca okunarak, işlem tarihinde ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlülüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası ALICI’nın e-posta adresinde mevcuttur.